Leden Raad van Toezicht voor het bestuur van Stichting ABSA

Stichting Algemene bijzondere scholengroep Amsterdam is op zoek naar twee nieuwe toezichthouders voor de Raad van Toezicht.

De stichting kent een bestuursstructuur die bestaat uit de volgende organen:

 • Het bestuur dat het bevoegd gezag vormt van de stichting. Het bestuur bestaat uit een eenhoofdige bestuurder;

 • De Raad van Toezicht die toeziet op het bestuur van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

In 2022 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. De volgorde: als eerste een lid met een juridisch profiel en als tweede een lid met een onderwijsprofiel.

Taken en bevoegdheden

De toezichthouders hebben, naast hun statutaire bevoegdheden, de volgende taken:

 • toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Bestuur van de PO-raad;

 • toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtsmatige bestemming en aanwending van de middelen van ABSA;

 • bewaken van het beleidskader waarbinnen de stichting en het bestuur opereren met bijzondere aandacht voor het strategisch beleid, de doelstelling en continuïteit van de stichting;

 • toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen;

 • toezicht houden op de kwaliteit van het geboden onderwijs;

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van en fungeren als klankbord voor de uitvoerende bestuurder.

Kennis en kwaliteiten

 • onderschrijft doel en grondslag van ABSA en heeft binding met de ambitie en strategie van de stichting;

 • voelt zich betrokken bij het primair onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;

 • beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;

 • voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar eigen functioneren en kan reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;

 • beschikt over het vermogen afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en de lange termijn;

 • is in staat de leidende principes binnen ABSA te bewaken en de organisatie te volgen op de realisatie daarvan;

 • staat open voor een dialoog met diegenen binnen de maatschappij die belang hebben bij het onderwijs dat wordt gegeven binnen de stichting;

 • in staat is op een prettige wijze te communiceren, nieuwsgierig is en goed kan luisteren en vragen kan stellen;

 • beschikt over basale kennis van wet- en regelgeving;

 • heeft binding met Amsterdam.

Profiel Juridisch

 • Universitaire opleiding Nederlands Recht afgerond;

 • Ruime ervaring als jurist;

 • Pragmatisch;

 • Lid van de auditcommissie binnen de Raad kan zijn.

Profiel Onderwijs

 • Ruime ervaring binnen het onderwijs;

 • Kennis van de ontwikkelingen & de arbeidsmarkt in het primair onderwijs;

 • Voorzitter van de kwaliteitscommissie binnen de Raad kan zijn.

We zijn dus op zoek naar twee ouders binnen ABSA die zich herkennen in het profiel.

Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij Trix Derriks, ad interim bestuurder,
06-51 60 26 29.
Motivatiebrief en cv kunt u mailen naar trixderriks@absascholengroep.nl, graag voor 24 december 2021.