GMR

ABSA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die onder de stichting vallen. Met andere woorden: alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn via de GMR vertegenwoordigd. De GMR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden.

De GMR van ABSA wordt gevuld door verschillende scholen met een verschillende onderwijsidentiteit, de couleur locale. De GMR overlegt regelmatig met het stichtingsbestuur om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. De GMR probeert daarbij zoveel mogelijk met de identiteit van de aangesloten scholen rekening te houden. Alle scholen van de stichting ABSA zijn vrijwel vanaf het begin (eind 2009) vertegenwoordigd, de Zevensprong sinds 2015.
De GMR komt zes tot zeven keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er ook jaarlijks een gezamenlijke vergadering met alle leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen. De bijeenkomsten en de verslagen van de GMR zijn in principe openbaar. De notulen vindt u bij de downloads.

Voor vragen over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunt u mailen naar het volgende adres: GMR

 

Vlnr voorste rij: Piet Kranenburg [bestuur], Ewout Meijer [ouder ZZ], Marian Snoek [lkr. Zevensprong], Martijn Veltenaar [nam afscheid als ouder ZZ] Vlnr achterste rij: Rob Geul [bestuur], Marc Kleinveld [lkr. ZZ en nw voorzitter], Roos Besançon [lkr. PH], Brenda Folkers [ouder PH], Anne van Wageningen [ouder Elz.], Walter Thunnissen [Lkr Podium] Vlnr tussenrij: Anne Volgenant [lkr. Gein], Anno Pander[nam afscheid als voorzitter], Ivy Powel [ambtelijk secretaris], Pieter Westerbos [ouder Gein] Afwezig was Marcel Knaap [ouder Zevensprong]