ABSA Beleidspunten

Onderwijs & Kwaliteit

De ABSA Scholengroep biedt een rijke variëteit aan herkenbare en toekomstgerichte onderwijsconcepten. Wij staan garant voor effectief management en verstevigen het leiderschap op strategisch, tactisch en operatio­neel niveau. We communiceren duidelijk en transparant en leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over de doelen en resultaten van het onderwijs. Hierover voeren wij actief een dialoog. De ABSA Scholengroep heeft een eigen kwaliteitskader, dat cyclisch wordt geëvalueerd en bijgesteld. Wij zien en benaderen ouders als educatieve partners en streven naar een bovengemiddelde oudertevredenheid. Binnen een veranderende maatschappij anticipeert ABSA op stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam. Door te zoeken naar kansen en mogelijkheden, wordt de school onderdeel van een breder netwerk.

‘Wij zien en benaderen ouders als educatieve partners en streven naar een bovengemiddelde ouder-tevredenheid.’

ABSA scholen stimuleren een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal en persoonlijk gebied. Zij volgen systematisch de ontwikkeling van kinderen en stemmen het pedagogisch-didactisch handelen hierop af. De scholen communiceren duidelijk en transparant en maken daarbij gebruik van ICT en Social Media.

Personeel & Organisatie

Stichting ABSA richt haar bestuur in volgens de richtlijnen van goed onderwijs en goed bestuur. Het ABSA bestuur is faciliterend en stimuleert dat scholen hun eigen ambities formuleren en hier doelgericht aan werken. De stichting streeft naar een maximale omvang van 3000 kinderen. Er is een modern personeelsbeleid dat ruimte biedt en voorwaarden schept. ABSA werkt door strategische personeelsplanning aan een toekomstbestendig personeels­beleid en biedt perspectief in de ontwikkeling van ‘Boeien en Binden’.

Financiën & Huisvesting

Stichting ABSA is financieel gezond en kan op korte- en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen. Wij maken efficiënt en effectief gebruik van de onderwijsbekostiging en dragen er zorg voor, dat scholen beschikken over gebouwen met een aantrekkelijke uitstraling met als doel schone en veilige gebouwen en buitenruimtes. ABSA streeft naar duurzaamheid en klimaat neutraal. Er wordt periodiek en jaarlijks
zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau geëvalueerd. Hiermee wordt horizontaal en verticaal verantwoording afgelegd naar de partners van ABSA scholen, ouders en belanghebbenden.