Strategie en Aanpak

De ABSA Scholengroep vindt krachtig onderwijs belangrijk; niet alleen nu maar ook in de toekomst. Passend onderwijs en de vaardigheden van de 21e eeuw vragen om innovaties waarbij de professional, het kind en de ouder nauw samenwerken gericht op het stimuleren en versterken van een brede ontwikkeling van het kind in een sterk veranderende maatschappij.

Wij zien de leerkracht, het kind en de ouder als educatieve partners; vanuit een gezamenlijk doel werken we samen: ieder vanuit eigen perspectief en verantwoordelijkheid. We handelen daarbij vanuit een lange termijnvisie. Daarom hebben we gekozen voor de volgende strategische speerpunten:

Toekomstgericht onderwijs

Onze scholen spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving. Deze ontwikkelingen maken dat de ABSA Scholen­groep zich expliciet richt op toekomstgericht onderwijs, waarin waarden en normen een centrale rol innemen. De leerkracht heeft hierin de leidende rol en we zien ouders hierbij als educatieve partners. Tevens bereiden wij kinderen voor op deelname aan onze democratische samenleving als actief en zelfstandig burger. Om dit binnen de grootstedelijke context van Amsterdam te kunnen realiseren werken ABSA scholen samen aan eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.

Goed onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding (Rechten van het kind). ABSA scholen betrekken de kinderen daarom actief bij de eigen ontwikkeling op cognitief-, sociaal- en persoonlijk gebied door hen onder andere medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Dit veronderstelt een uitdagende leeromgeving. Daarnaast dragen op al onze scholen kinderen, ouders en professionals samen de verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat.

De leerkracht heeft de leidende rol

Een goed gekwalificeerd leerkrachtenteam is gebaseerd op diversiteit en kwaliteit. Om die reden staat binnen de ABSA Scholengroep het leren van en met elkaar centraal en wordt er binnen de stichting gezocht naar binding en verbinding. De ABSA Scholengroep geeft richting en biedt de professional de ruimte en ruggensteun die nodig is om zich voortdurend te blijven ontwikkelen naar toekomstgericht onderwijs.

Ouders als partner voor ABSA

We zien ouders als educatieve partner. Vanuit een gedeeld pedagogisch partnerschap gaan we met ouders in gesprek over de invulling van het onderwijs. We willen hen niet alleen informeren, maar intensiever betrekken bij het onderwijsleer­proces, hun ambitie en verwachtingen, het vaststellen van leerdoelen en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.

De concrete uitwerking van onze strategische doelen is te vinden in de schoolplannen van de scholen. De scholen zoeken daarbij evenwicht tussen dit strategische beleidsplan en de beleidsvoor­nemens binnen de eigen schoolcontext, kinderen en de wijk. Daarbij is ruimte voor eigen invulling, passend bij de visie en het onderwijsconcept van de individuele ABSA scholen.

Ter ondersteuning van de scholen buigen werkgroepen zich op stichtingsniveau over de vraag welke beleidspunten, die op basis van dit strategisch beleidsplan zijn vastgesteld, samenwerking behoeven. Vervolgens worden plannen opgesteld om beleid verder te ontwikkelen.